کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

هاست لینوکس سی پنل 200مگابایت
فضا:200مگابایت
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
سیستم عامل:لینوکس
کنترل پنل:سی پنل
زبان برنامه نویسی:HTML , PHP
محل سرور:المان

ریال50,000 ماهانه
ریال350,000 سالانه
هاست لینوکس سی پنل 500مگابایت
فضا:500مگابایت
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
سیستم عامل:لینوکس
کنترل پنل:سی پنل
زبان برنامه نویسی:HTML , PHP
محل سرور:المان

ریال100,000 ماهانه
ریال650,000 سالانه
هاست لینوکس سی پنل 1گیگابایت
فضا:1گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
سیستم عامل:لینوکس
کنترل پنل:سی پنل
زبان برنامه نویسی:HTML , PHP
محل سرور:المان

ریال150,000 ماهانه
ریال1,000,000 سالانه
هاست لینوکس سی پنل 2گیگابایت
فضا:2گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
سیستم عامل:لینوکس
کنترل پنل:سی پنل
زبان برنامه نویسی:HTML , PHP
محل سرور:المان

ریال200,000 ماهانه
ریال1,700,000 سالانه
هاست لینوکس سی پنل 3گیگابایت
فضا:3گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
سیستم عامل:لینوکس
کنترل پنل:سی پنل
زبان برنامه نویسی:HTML , PHP
محل سرور:المان

ریال250,000 ماهانه
ریال2,050,000 سالانه
هاست لینوکس سی پنل 4گیگابایت
فضا:4گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
سیستم عامل:لینوکس
کنترل پنل:سی پنل
زبان برنامه نویسی:HTML , PHP
محل سرور:المان
ریال90,000 ماهانه
ریال600,000 سالانه
هاست لینوکس سی پنل5 گیگابایت


فضا:5گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
سیستم عامل:لینوکس
کنترل پنل:سی پنل
زبان برنامه نویسی:HTML , PHP
محل سرور:المان


ریال300,000 ماهانه
ریال2,400,000 سالانه
هاست لینوکس سی پنل 6گیگابایت
فضا:6گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
سیستم عامل:لینوکس
کنترل پنل:سی پنل
زبان برنامه نویسی:HTML , PHP
محل سرور:المان
ریال350,000 ماهانه
ریال2,750,000 سالانه
هاست لینوکس سی پنل 7گیگابایت
فضا:7گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
سیستم عامل:لینوکس
کنترل پنل:سی پنل
زبان برنامه نویسی:HTML , PHP
محل سرور:المان
ریال400,000 ماهانه
ریال3,100,000 سالانه