کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

نمایندگی هاست لینوکس سی پنل 5گیگابایت
فضای میزبانی:5گیگ

پهنای باند ماهانه:نامحدود

کنترل پنل:سی پنل

تعداد سایت:نامحدود

افزودن دامنه:نامحدود

پارک دومین:نامحدود

ساب دومین:نامحدود
ریال100,000 ماهانه
نمایندگی هاست لینوکس سی پنل 10گیگابایت
فضای میزبانی:10گیگ

پهنای باند ماهانه:نامحدود

کنترل پنل:سی پنل

تعداد سایت:نامحدود

افزودن دامنه:نامحدود

پارک دومین:نامحدود

ساب دومین:نامحدود
ریال150,000 ماهانه
نمایندگی هاست لینوکس سی پنل 15گیگابایت
فضای میزبانی:15گیگ

پهنای باند ماهانه:نامحدود

کنترل پنل:سی پنل

تعداد سایت:نامحدود

افزودن دامنه:نامحدود

پارک دومین:نامحدود

ساب دومین:نامحدود
ریال200,000 ماهانه
نمایندگی هاست لینوکس سی پنل 20گیگابایت
فضای میزبانی:20گیگ

پهنای باند ماهانه:نامحدود

کنترل پنل:سی پنل

تعداد سایت:نامحدود

افزودن دامنه:نامحدود

پارک دومین:نامحدود

ساب دومین:نامحدود

ریال250,000 ماهانه
نمایندگی هاست لینوکس سی پنل 25گیگابایت
فضای میزبانی:25گیگ

پهنای باند ماهانه:نامحدود

کنترل پنل:سی پنل

تعداد سایت:نامحدود

افزودن دامنه:نامحدود

پارک دومین:نامحدود

ساب دومین:نامحدود

ریال300,000 ماهانه
نمایندگی هاست لینوکس سی پنل 30گیگابایت
فضای میزبانی:30گیگ

پهنای باند ماهانه:نامحدود

کنترل پنل:سی پنل

تعداد سایت:نامحدود

افزودن دامنه:نامحدود

پارک دومین:نامحدود

ساب دومین:نامحدود
ریال350,000 ماهانه
نمایندگی هاست لینوکس سی پنل 40گیگابایت
فضای میزبانی:40گیگ

پهنای باند ماهانه:نامحدود

کنترل پنل:سی پنل

تعداد سایت:نامحدود

افزودن دامنه:نامحدود

پارک دومین:نامحدود

ساب دومین:نامحدود
ریال400,000 ماهانه