کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

5گیگابایت
فضای میزبانی:5گیگ

پهنای باند ماهانه:نامحدود

کنترل پنل:سی پنل

تعداد سایت:نامحدود

افزودن دامنه:نامحدود

پارک دومین:نامحدود

ساب دومین:نامحدود
ریال100,000 ماهانه
10گیگابایت
فضای میزبانی:10گیگ

پهنای باند ماهانه:نامحدود

کنترل پنل:سی پنل

تعداد سایت:نامحدود

افزودن دامنه:نامحدود

پارک دومین:نامحدود

ساب دومین:نامحدود
ریال150,000 ماهانه
15گیگابایت
فضای میزبانی:15گیگ

پهنای باند ماهانه:نامحدود

کنترل پنل:سی پنل

تعداد سایت:نامحدود

افزودن دامنه:نامحدود

پارک دومین:نامحدود

ساب دومین:نامحدود
ریال200,000 ماهانه
20گیگابایت
فضای میزبانی:20گیگ

پهنای باند ماهانه:نامحدود

کنترل پنل:سی پنل

تعداد سایت:نامحدود

افزودن دامنه:نامحدود

پارک دومین:نامحدود

ساب دومین:نامحدود

ریال250,000 ماهانه
25گیگابایت
فضای میزبانی:25گیگ

پهنای باند ماهانه:نامحدود

کنترل پنل:سی پنل

تعداد سایت:نامحدود

افزودن دامنه:نامحدود

پارک دومین:نامحدود

ساب دومین:نامحدود

ریال300,000 ماهانه
30گیگابایت
فضای میزبانی:30گیگ

پهنای باند ماهانه:نامحدود

کنترل پنل:سی پنل

تعداد سایت:نامحدود

افزودن دامنه:نامحدود

پارک دومین:نامحدود

ساب دومین:نامحدود
ریال350,000 ماهانه
40گیگابایت
فضای میزبانی:40گیگ

پهنای باند ماهانه:نامحدود

کنترل پنل:سی پنل

تعداد سایت:نامحدود

افزودن دامنه:نامحدود

پارک دومین:نامحدود

ساب دومین:نامحدود
ریال400,000 ماهانه