کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

100مگابایت
میزان فضای اختصاصی : 100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
پنل هاست : دایرکت ادمین
کانفینگ شده : دی چت.اسکریپت های دیگر
ریال20,000 ماهانه
200مگابایت
میزان فضای اختصاصی : 200 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
پنل هاست : دایرکت ادمین
کانفینگ شده : دی چت.اسکریپت های دیگر
ریال25,000 ماهانه
500مگابایت
میزان فضای اختصاصی : 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
پنل هاست : دایرکت ادمین
کانفینگ شده : دی چت.اسکریپت های دیگر
ریال30,000 ماهانه
1GB
میزان فضای اختصاصی : 1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
پنل هاست : دایرکت ادمین
کانفینگ شده : دی چت.اسکریپت های دیگر
ریال35,000 ماهانه
2GB
میزان فضای اختصاصی : 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
پنل هاست : دایرکت ادمین
کانفینگ شده : دی چت.اسکریپت های دیگر
ریال40,000 ماهانه
3GB
میزان فضای اختصاصی : 3000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
پنل هاست : دایرکت ادمین
کانفینگ شده : دی چت.اسکریپت های دیگر
ریال45,000 ماهانه
4GB
میزان فضای اختصاصی : 4000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
پنل هاست : دایرکت ادمین
کانفینگ شده : دی چت.اسکریپت های دیگر
ریال50,000 ماهانه
نامحدود
میزان فضای اختصاصی : نامحدود
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
پنل هاست : دایرکت ادمین
کانفینگ شده : دی چت.اسکریپت های دی
ریال100,000 ماهانه