کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

200مگابایت
میزان فضای اختصاصی : 200 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
پنل هاست : دایرکت ادمین
نوع هارد:SSHD
ریال50,000 ماهانه
ریال350,000 سالانه
500مگابایت
میزان فضای اختصاصی : 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
پنل هاست : دایرکت ادمین
نوع هارد:SSHD
ریال100,000 ماهانه
ریال650,000 سالانه
1GB
میزان فضای اختصاصی : 1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
پنل هاست : دایرکت ادمین
نوع هارد:SSHD
ریال150,000 ماهانه
ریال1,000,000 سالانه
2GB
میزان فضای اختصاصی : 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
پنل هاست : دایرکت ادمین
نوع هارد:SSHD
ریال200,000 ماهانه
ریال1,700,000 سالانه
3GB
میزان فضای اختصاصی : 3000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
پنل هاست : دایرکت ادمین
نوع هارد:SSHD
ریال250,000 ماهانه
ریال2,050,000 سالانه
4GB
میزان فضای اختصاصی : 4000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
پنل هاست : دایرکت ادمین
نوع هارد:SSHD
ریال80,000 ماهانه
ریال600,000 سالانه
5GB
میزان فضای اختصاصی : 5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
پنل هاست : دایرکت ادمین
نوع هارد:SSHD
ریال100,000 ماهانه
ریال1,000,000 سالانه
6GB
میزان فضای اختصاصی : 6000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
پنل هاست : دایرکت ادمین
نوع هارد:SSHD
ریال150,000 ماهانه
ریال1,300,000 سالانه