کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

10 گيگابايت
فضا:10گيگابايت
پهانی باند:نامحدود
پارک دامین:نامحدود
ادآن دامین:نامحدود
کنترل پنل:دایرکت ادمین

ریال80,000 ماهانه
ریال800,000 سالانه
15 گيگابايت
فضا:15گيگابايت
پهانی باند:نامحدود
پارک دامین:نامحدود
ادآن دامین:نامحدود
کنترل پنل:دایرکت ادمین

ریال130,000 ماهانه
ریال1,300,000 سالانه
25 گيگابايت
فضا:25گيگابايت
پهانی باند:نامحدود
پارک دامین:نامحدود
ادآن دامین:نامحدود
کنترل پنل:دایرکت ادمین

ریال200,000 ماهانه
ریال2,000,000 سالانه