کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

گیگابایت10
فضا:10گیگابایت
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:دایرکت ادمین

ریال20,000 ماهانه
ریال200,000 سالانه
گیگابایت15
فضا:15گیگابایت
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:دایرکت ادمین
ریال35,000 ماهانه
ریال330,000 سالانه
25گیگابایت
فضا:25گیگابایت
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:دایرکت ادمین
ریال50,000 ماهانه
ریال500,000 سالانه
60گیگابایت
فضا:10گیگابایت
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:دایرکت ادمین
ریال110,000 ماهانه
ریال1,100,000 سالانه